3 YEARS NORDAYS! Use code 3YEARS and get your 15 euro discount on the swimsuits! Don’t forget to order the matching turban.

Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen
De volgende Algemene Voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant (hierna aangeduid als "je") worden geplaatst bij NORDAYS , , met ondernemingsnummer 0784-245.295  (hierna aangeduid als "NORDAYS", "ons" of "wij"), via de NORDAYS website, de mobiele website of applicatie (gezamenlijk aangeduid als "nordays.com") of via telefoon.

Door de een bestelling online of in een fysieke licatie of de “ik heb de algemene voorwaarden gelezen en aanvaard deze” (of soortgelijke) vermelding op www.nordays.com aan te vinken, accepteer je dat je bent gebonden aan deze Algemene Voorwaarden (de ”Voorwaarden”). Zorg dat je de Voorwaarden hebt gelezen en begrijpt vooraleer je jouw bestelling plaatst.

Alleen natuurlijke personen van 18 jaar of ouder, die niet onder voogdij staan en niet namens een bedrijf handelen, met een leveringsadres in België (exclusief expeditiebedrijven) kunnen een bestelling plaatsen.

Het feit dat producten of diensten op een bepaald tijdstip op nordays.com worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten of diensten ten allen tijde verkrijgbaar zijn. We behouden ons het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken of niet langer te verkopen.

We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan jou. De versie van de Voorwaarden die geldt voor jouw bestelling is de versie die te vinden is op nordays.com op het moment van de plaatsing van jouw bestelling.

NORDAYS wil je de best mogelijke online ervaring bieden. Om dit mogelijk te maken moeten we ervoor zorgen dat onze diensten naadloos verlopen. Je begrijpt en gaat ermee akkoord (i) geen mededelingen of content te posten, verzenden, herdistribueren, uploaden, of promoten die schadelijk kunnen zijn of een negatieve invloed hebben op onze bedrijven, producten of diensten; (ii) niet te handelen op een wijze die of geen apparaat te gebruiken dat andere gebruikers beperkt, schaadt, hindert of remt in het gebruiken of genieten van de website nordays.com, of de veiligheid of bereikbaarheid van de website beïnvloedt, of (iii) geen apparaat te gebruiken of proberen een motor, software, hulpmiddel, agent, script of ander apparaat of mechanisme te gebruiken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, spiders, bots, crawlers, avatars of intelligente agents) om te navigeren en te zoeken in de website, of om de inhoud van de website (deels) te kopiëren. We behouden ons het recht voor om toegang tot de site onmiddellijk te blokkeren en de account te sluiten van gebruikers die deze bepaling of enige andere bepaling in deze Voorwaarden schenden.

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 

Dag: kalenderdag;

 

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

 

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

 

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

 

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

 

Nordays

BTW nummer BE0764.493.523


Maandag t/m Zaterdag van 9:00 uur tot 18:00 uur

 

Nordays

contact@nordays.com

BTW nummer BE0784-245.295

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld via de website www.nordays.com. 

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

 

Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie beschikbaar stellen schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

 

het emailadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; contact@nordays.com

 

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

 

 

 

indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT en Garantie

Bij producten:

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen, conform  retourbeleid op de site terug te vinden, dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Door een aankoop online op nordays.com of op een fysieke locatie aanvaard u ook de ter beschikking gestelde algemene voorwaarden op de website www.nordays.com

 

Belangrijk:  Gebruikte artikelen of die niet intact zijn qua verpakking en verbroken hangtags en labels vallen niet onder de Retourvoorwaarden en zullen niet als retour aanvaard worden. De retourkosten zijn altijd voor de klant.  Meer info vindt u op onze website www.nordays.com.  

 

Het evalueren van de klachten en het al dan niet aanvaarden van deze zal door Nordays gebeuren. We garanderen de uv a en uv b doorlaatbaarheid van onze producten, deze zijn labotechnisch getest en gecertificeerd als min upf 15. Disclaimer: klachten over het niet bruinen van de huid worden niet aanvaard noch is er compensatie van het aankoopbedrag mogelijk. De huid en reactie op  uv a en uvb stralen individueel verschillend. Onze items geven een bescherming van UPF 15. Informatie over het product vindt u verder op de Faq op de website www.nordays.com.

Onze swimsuits en stoffen zijn getest en bestendig tegen uv, zout en chloor conform de normen, echter bij extreme chloor kan er schade zijn, deze valt dan niet onder de garantie. Uitgetrokken, beschadigde swimsuits en hidjabs worden niet teruggenomen en vallen niet onder garantie.Onze stof is een delicate en lichte stof, door wrijvingen bijvoorbeeld met ruwe oppervlakten kan er een bepaalde pilling gebeuren, dit valt niet onder de garantie. Uitgetrokken, beschadigde swimsuits en hidjabs worden niet teruggenomen als retour.

De goederen geretourneerd worden binnen 14 dagen na ontvangst door jou en met intacte verpakking, ongedragen met alle labels intact aan de goederen. De beoordeling van dit laatste zal door Nordays gedaan worden.  Indien de goederen aanvaardbaar zijn geretourneerd, krijgt u een terugbetaling van uw aankoopbedrag. Retourneren doe je door een mail te sturen naar contact@nordays.com. We raden je sterk aan de maattabel op de website te raadplegen voordat je bestelt, zo ben je zeker van de juiste maat. 

 

NORDAYS garandeert een volledige vergoeding ( exclusief verzendkosten) , of indien gewenst vervanging, van teruggezonden artikelen op grond van paragraaf  5 (Herroepen van een bestelling), binnen de 14 dagen op voorwaarde dat alle artikelen worden teruggezonden in dezelfde staat als waarin zij verkeerden bij ontvangst. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de artikelen die het gevolg is van het behandelen van de artikelen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de artikelen vast te stellen zoals u dat in de winkel zou doen. Dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewassen, gewijzigd of gedragen (anders dan het passen van het artikel) mogen zijn en dat etiketten of prijskaartjes niet zijn verwijderd.  


 Valt niet onder de garantie;

-schade zoals gaten en scheuren.

-normale slijtage of slijtage door intensief gebruik 

-niet volgen van de wasinstructie (delicate handwas en na elke zwembeurt  uitspoelen en wassen)

- olie en cremes, chemicalien (ook zonnecremes en bruiningsolie) kan schade aan het pak veroorzaken 

-pluisvorming en pilling (door oa wrijvingen)

 

Artikel 7-  Aansprakelijkheid

 

NORDAYS is niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen die een bijkomend gevolg zijn van het oorspronkelijke verlies of de oorspronkelijke schade, zoals verlies van winst of het verlies van kansen, of het niet leveren van goederen of het niet voldoen aan enige andere verplichting op grond van deze Voorwaarden, indien een dergelijk verzuim het gevolg is van gebeurtenissen die buiten onze controle liggen, inclusief, doch niet beperkt tot, brand, overstroming, storm, opstand, pandemie, politieke onrust, oorlog, atoomongelukken en terroristische activiteiten.

Noch kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor eventuele andere fysieke of lichamelijke schade door het gebruik van onze producten. Onze producten hebben een minimum UPF15 bescherming in relaxte staat van de stof (dus niet uitgerokken). Onze maximale aansprakelijkheid jegens jou voor verliezen of schade die zijn ontstaan op grond van jouw bestelling op NORDAYS is beperkt tot het totale bedrag van jouw bestelling.

 

Het Belgisch recht is van toepassing op het contract, bestelling, overeenkomst en in geval van geschillen.